Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gdańska 35,
84-300 Lębork
59 862 37 44
poczta@pup.lebork.pl

Staż - informacje dla pracodawców
Data dodania: 2011-02-17

wyślij te stronę wydrukuj te stronę

Staż  to   nabywanie  przez  bezrobotnego umiejętności  praktycznych  do  wykonywania  pracy  przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

Starosta  może  skierować   bezrobotnego  do  odbycia  stażu  do  pracodawcy  lub  pełnoletniej  osoby fizycznej,   zamieszkującej  i  prowadzącej  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  osobiście  i  na własny  rachunek,  działalności  w  zakresie  produkcji  roślinnej  lub  zwierzęcej,  w  tym ogrodniczej, sadowniczej,   pszczelarskiej  i  rybnej,   w  pozostającym   w  jej   posiadaniu  gospodarstwie   rolnym obejmującym   obszar   użytków   rolnych   o   powierzchni   przekraczającej  2 ha  przeliczeniowe  lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Osoby bezrobotne  mogą również zostać skierowane do  odbycia stażu do  organizacji  pozarządowych oraz do przedsiębiorcy niezatrudniającego  pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.


Pracodawca - oznaczato jednostkę organizacyjną,  chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika.

 

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej   liczby  pracowników   zatrudnionych  u  organizatora  w  dniu składania   wniosku  w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

 

U   organizatora   stażu,    który  nie  jest  pracodawcą, staż    może   odbywać jednocześnie  jeden   bezrobotny.


Ogólne zasady organizacji stażu dla bezrobotnych:

 

1.Staż  odbywa  się  na  podstawie  umowy  zawartej  przez  starostę  z  organizatorem  stażu  według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne  i  zdrowotne,   poziom  wykształcenia  oraz  dotychczasowe  kwalifikacje   zawodowe bezrobotnego.                                                                           

2.Umowa o zorganizowanie  stażu zawierana jest na okres nie krótszy  niż 3 miesiące a nie dłużej niż 12miesięcy.         

3.Osoba skierowana do odbycia stażu zachowuje status osoby bezrobotnej.       

4.Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż trzema osobami bezrobotnymi.                                                                                        

5.Czas pracy  bezrobotnego odbywającego staż nie  może przekroczyć  8  godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,   a   bezrobotnego   będącego   osobą    niepełnosprawną   zaliczaną   do   znacznego   lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności-7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.                 

6.Bezrobotny  nie  może  odbywać  stażu  w  niedziele  i  święta,  w  porze  nocnej,  w systemie pracy zmianowej   ani   w   godzinach   nadliczbowych.   Starosta   może   wyrazić  zgodę na realizację stażu w niedziele i święta,   w porze  nocnej,   w systemie pracy zmianowej,   o ile charakter  pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.                                                                 

7.  Organizator stażu:                                                                                                      

- zapoznaje bezrobotnego z programem stażu:                                                                      

- zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;                                            

- zapewnia   bezrobotnemu    bezpieczne   i   higieniczne   warunki   odbywania    stażu    na  zasadach przewidzianych dla pracowników;                                                                                                   

- zapewnia   bezrobotnemu    profilaktyczną   ochronę   zdrowia   w    zakresie    przewidzianym    dla pracowników;

- szkoli  bezrobotnego  na  zasadach  przewidzianych  dla  pracowników  w  zakresie   bezpieczeństwa i  higieny pracy,  przepisów przeciwpożarowych  oraz  zapoznaje go  z  obowiązującym regulaminem  pracy;

- przydziela  bezrobotnemu,  na zasadach  przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

- zapewnia bezrobotnemu,  na zasadach  przewidzianych dla pracowników,  bezpłatne posiłki i napoje  profilaktyczne;                                                                                                           

8.Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię.    

9.Organizator  dostarcza  osobiście  w  terminie 5 dni  po zakończeniu  każdego miesiąca  stażu listę obecności podpisaną przez bezrobotnego.

10.Skierowany  przez urząd pracy  bezrobotny  realizuje program stażu, który zawiera harmonogram praktycznego wykonywania czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie.

11.Bezrobotnemu   odbywającemu  staż  przysługuje  prawo  do  okresów  odpoczynku  na  zasadach przewidzianych dla pracowników.

12.Bezrobotnemu  odbywającemu  staż   przysługuje  prawo  do  równego  traktowania  na  zasadach przewidzianych  w  przepisach rozdziału II a  w  dziale  pierwszym ustawy  z dnia 26  czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

13.W okresie odbywania  stażu  bezrobotnemu przysługuje  stypendium  w wysokości  120%  kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę:

 - stypendium przysługuje również za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,

 - za okres, za który przysługuje stypendium zasiłek nie przysługuje.

14.Organizator stażu  na wniosek bezrobotnego odbywającego staż udziela dni wolnych w wymiarze 2 dni za  każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.  Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu-ostatnie dni odbywania stażu.

15.Jeżeli    bezrobotny   nie   ukończy   odbywania   stażu   z  własnej winy,  chyba,  że powodem nie ukończenia   stażu   będzie   podjęcie   zatrudnienia,   zobowiązany   będzie   do zwrotu  kosztów stażu  (tj. koszt badań lekarskich, koszt przejazdu) oraz zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz 415 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie    Ministra    Pracy    i    Polityki    Społecznej   z    dnia   20.08.2009   r.  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160/)
3. Zasady  organizowania stażu  dla  osób bezrobotnych  w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Lęborku  /Załącznik Nr 2 do Zarządzeni Nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 28.01.2013 r./.

Szczegółowych   informacji   dotyczących   zorganizowania   stażu dla osób bezrobotnych   można  uzyskać osobiście   w  siedzibie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Lęborku  ul. Gdańska 35,  w  pokoju nr 5 lub telefonicznie    pod    numerem    /059/ 8623 744,     8623 728    lub    pod     numerem    bezpośrednim /059/ 8667 107 / 108.

 

Wnioski  do pobrania  w  siedzibie  urzędu  pok. nr  5  lub  ze strony  internetowej  

  • Wnioski do pobrania w siedzibie urzędu pok. nr 5 lub ze strony internetowej:  Otwórz link