Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Lęborku

ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork

tel. +48 59 862 37 44
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Lęborski

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Program pilotażowy „ABSOLWENT” realizowany przez PFRON

(2017-06-07)

Oddział Pomorski PFRON informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
 • Obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez:
  a. zdobycie uprawnień zawodowych,
  b. ukończeniu kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  c. odbycie stażu aktywizacyjnego.
 • Obszar C – wsparcie zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Wnioski w ramach konkursu adresowane do Zarządu PFRON należy złożyć do dnia 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

INFORMACJE O PROGRAMIE

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

UWAGA!       Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zostaną zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

I.       
Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

Wnioskodawcami w ramach programu (tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej) są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia.

Uwaga!     Warunkiem złożenia wniosku, w przypadku organizacji pozarządowej, jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu.

II.Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;

Uwaga!     Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.
III.     
Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnosprawnych

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • Obszaru A– zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
  • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
  • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się
   i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
 • Obszaru B– podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
  • w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
   a)        koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
   b)        koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia – w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
 • w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
  a)         koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
  b)        koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
 • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Uwaga!  Dodatek motywacyjny nie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

              Warunek nie dotyczy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na długotrwale naruszoną sprawność fizyczną i psychiczną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

IV. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków

Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Uwaga!  W ogłoszeniu o konkursie zostaną umieszczone dodatkowo informacje dotyczące między innymi: ewentualnego wymaganego wkładu własnego, warunków realizacji programu, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację programu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze wniosków uwzględniających najlepsze efekty realizacji programu
(w tym: liczba beneficjentów ostatecznych, czas zatrudnienia beneficjentów ostatecznych i koszt).

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

V.  Decyzje finansowe PFRON

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.

Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/3910,Procedur-realizacji-pilotazowego-programu-quotABSOLWENTquot.html

Ponadto informacje na temat zasad wyżej wymienionego programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie – nr tel. (58) 350-05-32, 350-05-35, 350-05-42.

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 43115
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl